Regulamin serwisu rybnik.lubieto.pl

I Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument będący regulaminem określa zasady korzystania z serwisu www.rybniklubieto.pl, określa prawa i obowiązki Użytkownika oraz prawa i obowiązki Operatora.

Użytkownik korzystający z Serwisu www.rybniklubieto.pl potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i w pełni go akceptuje oraz zobowiązuje się go przestrzegać. Przed korzystaniem z Serwisu należy uważnie przeczytać Regulamin.

II Definicje w Regulaminie

Regulamin to niniejszy dokument.
Serwis to serwis informacyjno-użytkowy skupiający mieszkańców Rybnika i sympatyków Rybnika o tematyce miejskiej, dostępny pod adresem www.rybniklubieto.pl, stworzony i udostępniony przez Operatora w Internecie.
Użytkownik to osoba fizyczna korzystającą z Serwisu www.rybniklubieto.pl, która akceptuje regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
Operator serwisu to podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Ostrowski z siedzibą w Rybniku (44-200 Rybnik, ul. Pszczela1).

III Zasady korzystania z serwisu

Podstawowym przedmiotem działalności Serwisu jest udostępnianie w Internecie treści informacyjnych, rozrywkowych i multimedialnych dotyczących miasta Rybnika oraz usług i narzędzi umożliwiających aktywne korzystanie z Serwisu.
Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą korzystać z usług Serwisu za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych.
Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu lub poszczególnych usług dodatkowych do celów sprzecznych i niewłaściwych z charakterem Serwisu.
Zabronione jest umieszczanie w Serwisie treści pornograficznych.
Zabronione jest umieszczanie w Serwisie wszelkich materiałów (tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub inne dane), komentarzy zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami, w tym wulgaryzmy.
Zabronione jest umieszczanie w Serwisie treści popierających radykalne postawy lub głoszące takie poglądy (związane z dyskryminacją rasową, wyznaniową, ze względu na płeć i itp.).
Operator ma prawo usuwać z serwisu materiały, komentarze, wpisy i inne dane sprzeczne z prawem, naruszające prawa osób trzecich lub operatora lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść, zgodność z prawem, materiałów, komentarzy, wpisów lub innych danych umieszczanych w serwisie przez użytkowników.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za precyzyjność opublikowanych w serwisie informacji.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wykorzystania przez użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisie.
Użytkownik jest zobowiązany do naprawienia szkody i zwolnienia z odpowiedzialności operatora względem osoby trzeciej, która zwróci się do operatora z roszczeniami wynikającymi ze szkód lub naruszenia dóbr osobistych wynikłych na skutek opublikowanych przez użytkownika w serwisie informacji, zdjęć i innych danych.

IV Użytkownik

Użytkownikiem jest osoba, która akceptuje niniejszy Regulamin.
Osoby w wieku poniżej 18 roku życia mogą korzystać z Serwisu za zgodą rodziców bądź innych przedstawicieli ustawowych.
Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z serwisu, w tym do przestrzegania przepisów ustawy prawo prasowe oraz ustawy o prawie autorskim, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i operatora oraz poszanowania dobrych obyczajów
Dokonując rejestracji, użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe.
Przekazując do serwisu materiały, komentarze lub inne dane zawierające wizerunek użytkownika, a także dokonując rejestracji, użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie przez operatora wizerunku w serwisie www.rybniklubieto.pl. Z tytułu rozpowszechniania i udostępnienia wizerunku użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.
Użytkownicy przesyłając operatorowi materiały, teksty, zdjęcia i inne dane oświadczają pod rygorem odpowiedzialności prawnej, że przysługują mu wyłączne prawa autorskie do przesłanego materiału, oraz że wyraża zgodę na jego publikację na stronach serwisu.
Operator ma prawo poddać drobnej korekcie materiały przesłane przez użytkownika.
Przesyłając lub umieszczając w serwisie materiały, teksty, zdjęcia, komentarze i inne dane użytkownik udziela operatorowi nieodpłatnie licencji i upoważnia operatora do korzystania z nich w swobodny sposób.
Użytkownik przesyłający operatorowi lub umieszczający w serwisie materiały, teksty, zdjęcia i inne dane oświadcza, iż są one w pełni legalne i nie naruszają one powszechnie obowiązującego lub miejscowego prawa, w szczególności nie powodują powstania szkody ani krzywdy u osób trzecich lub instytucji, dobrych obyczajów.
Umieszczanie w serwisie www.rybniklubieto.pl materiałów, tekstów, zdjęć i innych danych niezgodnych z regulaminem jest surowo zabronione.
Użytkownik oświadcza, iż jest jedynym autorem przesłanych operatorowi materiałów, tekstów, zdjęć i innych danych, ma prawo je umieścić w serwisie i że ich umieszczenie nie będzie skutkowało wobec operatora jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich lub instytucji, ani też nie spowoduje naruszenia przez operatora przepisów prawa i praw osób trzecich lub instytucji. Jeżeli jednak z powodu materiałów umieszczonych w serwisie przez użytkownika operator stanie się obiektem postępowania cywilnego, karnego lub administracyjno-prawnego, lub wobec operatora z odnośnymi roszczeniami wystąpią osoby trzecie lub instytucje, użytkownik natychmiast zwalnia operatora z wszelkiej odpowiedzialności i naprawi operatorowi, osobom trzecim lub instytucjom wszelką poniesioną szkodę i pokryje wszystkie wydatki w związku z takimi roszczeniami.

V Obowiązywanie i zmiana regulaminu

Operator ma prawo dokonywać zmian w regulaminie na bieżąco. Użytkownik wszelkie pytania powinien kierować na adres mailowy: redakcja@rybniklubieto.pl

Regulamin wchodzi w życie 10 września 2013 roku.

 

Komentowanie zamknięte.